El futur portal de dades obertes a Biar

L’Open Data (dades obertes) és l’obertura a la ciutadania de les dades públiques de l’Administració. Consisteix a posar a disposició pública i lliure les dades que genera l’Administració en formats digitals i estandarditzats.

L’Open Data facilita l’accés a tota aquesta informació, que posa a l’abast de la ciutadania i,a més, fomenta la reutilització d’aquestes dades. D’aquesta manera, qualsevol persona o organització pot utilitzar les dades obtingudes per a una nova idea que en generi de noves, nou coneixement i nous serveis. L’Open data obre un món d’oportunitats a la innovació, al coneixement i ofereix, també, noves oportunitats de negoci.

Les dades que tot ciutadà/na deuria poder conèixer de l’Administració i que deurien ser fàcilment accessibles, s’agrupen en 3 blocs.

 

Bloc 1 – Informació sobre corporació municipal i plantilla

1. Retribucions i patrimoni de regidors i regidores.

2. Informació clara i comprensible sobre l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, tant a nivell polític com a administratiu (Corporació, plantilla municipal, organització per Departaments, estadístiques sobre personal…)

3. Informació precisa sobre l’inventari municipal d’immobles (tant propis com llogats), vehicles oficials i elements patrimonials de valor històric i/o artístic rellevant.

4. Publicació en la pàgina web municipal de forma completa i sempre actualitzada de la Relació de Llocs de treball (RPT) de l’Ajuntament sempre d’acord amb la LPD.

 

Bloc 2 – Transparència en les contractacions d’obres i serveis

1. Es faran públics tots els contractes i convenis existents.

2. Es farà públic el llistat de proveïdors i adjudicataris.

3. Es publicaran totes les subvencions i ajudes econòmiques concedides per l’Ajuntament.

4. Es faran públics tots els convenis urbanístics i la informació sobre les obres de major importància.

5. Seguiment i control de l’execució de les obres.

-Obres d’infraestructura geolocalitzades (s’hi inclouen les obres en curs, les projectades, les executades i les aprovades pendents d’execució)

-Empreses adjudicatàries de les obres, import, termini d’execució, data d’inici i de finalització (expedients d’adjudicació en curs)

-Empreses adjudicatàries de les obres, import, termini d’execució, data d’inici i de finalització (expedients amb contracte formalitzat)

-Modificacions, reformes, pròrrogues i complementaris dels contractes d’obres

-Dates i terminis de les obres

-Obres d’infraestructura realitzades i/o aprovades pendents d’execució

 

Bloc 3 – Dades ambientals, socials i ciutadanes.

1. Informació sobre la situació mediambiental del municipi, amb dades actualitzades convenientment.

2. Informació sobre consums, per tal que la ciutadania puga constatar l’eficiència i l’estalvi en els subministraments d’energia, aigua, llum, etc.

3. Dades sobre el tràfic en la ciutat, amb informació precisa sobre corts de tràfic, ubicació de radars, càmeres de tràfic accessibles des de la web.

4. S’incentiva la participació ciutadana en grans projectes de ciutat.

 

Bloc 4.- Finances Municipals

1. Publicació en la pàgina web municipal, de forma clara i comprensible, dels pressupostos des de la seua elaboració fins a la seua liquidació així com el deute municipal tant amb bancs com amb proveïdors, creditors, administracions a més de l’estat dels comptes municipals.

2. Es publicarà tota la informació rellevant sobre els ingressos i despeses del pressupost.

3. Publicació en la pàgina web municipal de totes les desviacions entre l’aprovat en el pressupost i l’executat, així com l’explicació als nostres ciutadans d’aquesta desviació.

4. Fixar indicadors que permeten avaluar l’eficàcia i l’eficiència dels recursos emprats, com per exemple el superàvit o dèficit, fiscalitat municipal, despesa, inversió, endeutament municipal tant bancari com no.